CONDUCEREA S.C. BRAICAR S.A.

DIRECTOR General

ing. Sandulescu Cornel--->C.V.

INGINER SEF

ing. Plasoianu Gabriel

Consiliul de administratie

Presedinte Munteanu Dumitru--->C.V.

Balaban Nicolae--->C.V.

Koler Virginia--->C.V.

Gurgau Marian--->C.V.

Iorga Stoian--->C.V.

Membrii AGA

Paun Dan

Patarlageanu Valentin

Declaratii de interes si avere

Hotarari A.G.A.

 • Hotararea A.G.A. Nr.31/10.12.2013 <>
 • Hotararea A.G.A. Nr.01/31.01.2014 <>
 • Hotararea A.G.A. Nr.04/14.02.2014 <>
 • Hotararea A.G.A. Nr.05/14.02.2014 <>
 • Hotararea A.G.A. Nr.06/14.02.2014 <>
 • Informare privind indeplinirea masurilor stabilite prin planul de administrare 2013 <>
 • Hotararea A.G.A. Nr.10/17.04.2014 <>
 • Hotararea A.G.A. Nr.14/26.05.2014 <>
 • Hotararea A.G.A. Nr.15/26.05.2014 <>
 • Hotararea A.G.A. Nr.16/26.05.2014 <>
 • Hotararea A.G.A. Nr.20/31.10.2014 <>
 • Hotararea A.G.A. Nr.24/19.11.2014 <>
 • Hotararea A.G.A. Nr.5/19.02.2015 <>
 • Hotararea A.G.A. Nr.6/19.02.2015 <>
 • Hotararea A.G.A. Nr.7/19.02.2015 <>
 • Hotararea A.G.A. Nr.12/27.05.2015 <>
 • Hotararea Nr.248/30.09.2015 <>